OGŁOSZENIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2017 z dnia 10.11.2017


w zakresie wykonania prac badawczych w ramach projektu pn.
„Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej”

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Projekt pn. „Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej”, planowany do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł zamówienia:

Wykonanie usługi realizacji prac badawczych

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 10.12.2017 r. do godz. 23:59:59

Nazwa i adres Zamawiającego:

HANPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Władysława Paciorkiewicza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049709, kapitał zakładowy: 1 178 000,00 zł, REGON 090482747, NIP 5541000095 Numer ogłoszenia: 1/POIR/2017

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2017 z dnia 10.11.2017” lub przesłać na adres e-mail: a.majchrowicz@hanplast.com

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.− Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej. Strona 2 z 8 − Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta. − Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane. − Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem). − Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym. − Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

a.majchrowicz@hanplast.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Piotr Iwański tel. 52 323 42 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia Wykonania prac badawczych

Kategoria ogłoszenia: usługa

Podkategoria ogłoszenia: Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Bydgoszcz

Miejscowość: Bydgoszcz

 

SZCZEGOŁOWY OPIS ZAPYTANIA  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI NALEŻY POBRAĆ PONIŻEJ.

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Ein zuverlässiger und konkurrenzfähiger Partner und für alle Projektetappen verantwortlich zu sein – vom Einfall bis zum fertigen Produkt – im Rahmen der langjähriger Zusammenarbeit mit den Partnern, u, gemeinsam innovative, solide, Kosten sparend effektive Projekte zu schaffen.

2009-06-22

Der beste Lieferant IKEA

Am 10/06/2009 gehören zu den am besten entwickelten Lieferanten IKEA, erreichend das höchste aus möglichen Ergebnis (lies „ohne Vorbehalte”) während der Wirtschaftsprüfung IKEA-IWAY. Dieses Niveau erreichen nur wenige Firmen in der ganzen Welt. IWAY - das heißt anders gesagt (...)

mehr...

2009-06-09

Der Preis PHILIPS

PHILIPS, unser seit Jahren Empfänger, hat den besonderen Beitrag von Hanplast in die Herstellung von Fernsehgeräten von demselben Hersteller. Wir haben den Preis Design-In 2010 erhalten.