OGŁOSZENIA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2017 z dnia 10.11.2017

 

w zakresie wykonania prac badawczych w ramach projektu pn. „Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej”

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Projekt pn. „Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej”, planowany do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł zamówienia:

 

Wykonanie usługi realizacji prac badawczych

 

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 10.12.2017 r. do godz. 23:59:59

Nazwa i adres Zamawiającego:

HANPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Władysława Paciorkiewicza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049709, kapitał zakładowy:
1 178 000,00 zł,  REGON 090482747, NIP 5541000095

Numer ogłoszenia:

1/POIR/2017

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2017 z dnia 10.11.2017” lub przesłać na adres
e-mail: a.majchrowicz@hanplast.com

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

-        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić
w formie pisemnej.

-        Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta.

-        Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

-        Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).

-        Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.

-        Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

a.majchrowicz@hanplast.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Piotr Iwański

 tel. 52 323 42 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonania prac badawczych

Kategoria ogłoszenia

usługa

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo

Kujawsko-Pomorskie

Powiat

Bydgoszcz

Miejscowość

Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest uzyskanie w procesie badawczym komponentów technologii w postaci systemu wieloźródłowego przetwarzania (wymiarowanie, zaburzenia ciągłości powierzchni, pozycja detalu względem osi transportu, wykrywanie detalu i jego strony, chwytanie i pozycjonowanie w opakowaniu, znakowanie i orientacja w przestrzeni narzędzi transportu) w czasie rzeczywistym dużej ilości danych (rzędu 200kB/cm2 dla każdego badanego detalu) umożliwiająca wykonanie automatycznej kontroli jakości, selekcji, znakowania, pakowania i dystrybucji detali polimerowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac badawczych w zakresie:

 1. Opracowanie równoległych algorytmów przetwarzania wzorców (algorytmy ważonego błędu średniokwadratowego dopasowujące parametry badanego elementu do referencyjnej wersji numerycznej) z zastosowaniem akceleracji sprzętowej obliczeń w postaci dedykowanych modułów IP zaimplementowanych w układach rekonfigurowanych FPGA oraz za pomocą procesorów graficznych z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości kamer (2-4 szt.) oraz matrycy profilometrów laserowych (2-6szt.) i elementów automatyki sterującej w tym także wykonanie:

a)      Analizy odporności algorytmów na szumy pomiarowe związane z oświetleniem, przesuwem i wibracjami taśmy podajnika

b)     Oceny ustawienia kamer ze względu na transformacje wizyjne i wpływ zniekształceń obrazu

c)      Analizy złożoności algorytmów przetwarzania obrazów, analiza stref martwych; ocena ustawienia profilometrów, uzyskanie profilu badanego elementu i ocena stref martwych

d)     Badań porównawczych metod przetwarzania obrazu z kamer wysokiej rozdzielczości i metod przetwarzania danych z profilometru ze względu na czasowe kryterium wydajnościowe (przetwarzanie informacji z kamer, przetwarzanie danych z profilometrów, łączne przetwarzanie danych z kamer i profilometrów)

e)      Wstępnego rozpoznawania (klasyfikacja) produktów

f)       Fuzji danych z kamery (kamer), profilometru (profilometrów)

g)      Mechanizmy i algorytmy korekcji wad wprowadzanych przez obiektywy kamer

Uwaga: wymaga się od wykonawcy zastosowania środowiska sprzętowego (serwer integrujących, układ FPGA w postaci dedykowanego modułu IP, Procesory graficzne GPU na zintegrowanej platformie sprzętowej) i systemu operacyjnego pracującego w reżimie czasu rzeczywistego np. QNX lub równoważny. Środowisko developerskie min MATLAB (wraz z przybornikami MATLAB Coder, Computer Vision System Toolbox, Image Acquisition Toolbox, Image Processing Toolbox i Neural Network Toolbox),

 1. Zaprojektowanie i wytworzenie architektury sprzętowej wykorzystywanej do akwizycji i przetwarzania danych na bazie układów procesorowych, układów rekonfigurowalnych oraz procesorów graficznych,
 2. Przyporządkowanie poszczególnych algorytmów do adekwatnych, gwarantujących oczekiwaną wydajność zasobów sprzętowych,
 3. Opracowanie procedury jak i narzędzi semiautomatycznego mapowania detali wytwarzanych w procesach dopuszczenia form do produkcji, tworzących bazę numerycznych wzorców referencyjnych przy wielokrotnym skanowaniu detali (minimum dwudziestokrotnym przeskanowaniu detali uznanych jako wzorcowe dla każdego typu wyrobu),

Uwaga: W procesie testowania laboratoryjnego przewidziano utworzenie repozytorium produktów (około 60 typów elementów każdy zdefiniowany dwustronnie) z uwzględnieniem faktu, iż dla każdego produktu kontrola gabarytów może wymagać kilkukrotnego skanowania, wykonywanego pod różnymi kątami. Każdy z produktów będzie skanowany, co najmniej dwukrotnie („dół” i „góra” elementu)

 

 1. Opracowanie w procesie eksperymentalnym modułów kontroli jakości detali gwarantujących wydajność procesu na poziomie 20cm/s przy rozdzielczości 1/10mm - 100 punktów/cm2 oraz wydajności przetwarzania strumienia danych wielopotokowych o wartości 217,6MB na poziomie 1,5sec na cykl przy intensywności zasilenia potoku co 0,5sec w tym integracja oraz uruchomienie algorytmów na laboratoryjnym stanowisku badawczym i określenie konfiguracji sprzętowej stanowiska badawczego pod kątem doboru profilometrów, kamer oraz systemu oświetlenia i innych potencjalnych komponentów systemu,
 2. Konsultacje technicznie technologiczne w procesie projektowania i wykonania środowiska badawczo – demonstracyjnego oraz prac eksperymentalnych z jego wykorzystaniem w tym udział w:

a)      Badaniach semi-automatycznego dodawania elementów do numerycznego repozytorium wraz z rozszerzeniem repozytorium do 200 elementów, dla każdego elementu posiadającego dwa obrazy numeryczne. Testy pracy szybkości w przypadku pełnego repozytorium produktów

b)     Badaniach algorytmów klasyfikacji elementów przy założeniu pełnej zmienności elementów badanych (17 tysięcy elementów w 15 rodzajowej zmienności) z klasyfikacją detali z uszkodzeniami.

c)      Badaniach fuzji danych z profilometrów i kamer w warunkach zmiennego, kontrolowanego oświetlenia.

d)     Badaniach wydajności obliczania normy klasyfikującej element jako poprawny/błędny w warunkach zróżnicowanych wad oraz w warunkach różnorodnie zdefiniowanych obszarów istotności pokrywania się z numerycznym wzorcem zaburzanych zmiennymi parametrami otoczenia środowiska przemysłowego.

 1. Wykonawca, wraz z wynikami badań, przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 2. Opłata zostanie wykonana w formie zaliczkowej z zastrzeżeniem wypłaty jednorazowej do wysokości 50% wartości zamówienia netto a następnie wypłaty pozostałej części po dokonanym odbiorze prac stanowiących przedmiot zamówienia,
 3. Odbiór prac stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi poprzez spisanie protokołu odbioru oraz przekazanie całości wykonanych próbek oraz uzyskanych w toku prac badawczych wyników, wraz z wszelkimi prawami własności intelektualnej, jeśli takie powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

73110000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram zamówienia

Wykonanie usługi nastąpi w maksymalnym terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy na jej wykonanie.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 1. 2.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.  Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym w szczególności:

 • Dysponuje systemem operacyjnym czasu rzeczywistego ONX lub równoważny wraz z adekwatną platformą sprzętową
 • Dysponuje zasobem technicznym w postaci kamer wysokiej rozdzielczości oraz zestawu bolometrów w ilości i parametrach umożliwiających wykonanie prac eksperymentalnych.
 1. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie:

- w projektowaniu algorytmów przetwarzania danych (ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów równoległych),

- w pracy z wykorzystaniem środowiska MATLAB,

- pracy w środowisku systemowym QNX,

- w przemysłowej implementacji wyników kontroli jakości

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

 1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę
  z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym oferentem będzie:

- dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620): posiadanie co najmniej oceny B;

- dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadającej ocenę niższą od oceny B i dla pozostałych podmiotów: uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie temu oferentowi wykonania części merytorycznej projektu.

 1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu z zastrzeżeniem także spełnienia warunków określonych w pkt 1 warunków dodatkowych.

 

 1. Jednocześnie z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane
  z HANPLAST Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu „Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta polegających na  zmianie  zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów uzupełniających od dostawcy:

Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający
o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Zamówienia uzupełniające:

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

-        Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;

-        Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

-        Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;

-        Oferta została złożona po wyznaczonym terminie

-        Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

-        nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

-        cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

-        wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

 

 

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Ein zuverlässiger und konkurrenzfähiger Partner und für alle Projektetappen verantwortlich zu sein – vom Einfall bis zum fertigen Produkt – im Rahmen der langjähriger Zusammenarbeit mit den Partnern, u, gemeinsam innovative, solide, Kosten sparend effektive Projekte zu schaffen.

2009-06-22

Der beste Lieferant IKEA

Am 10/06/2009 gehören zu den am besten entwickelten Lieferanten IKEA, erreichend das höchste aus möglichen Ergebnis (lies „ohne Vorbehalte”) während der Wirtschaftsprüfung IKEA-IWAY. Dieses Niveau erreichen nur wenige Firmen in der ganzen Welt. IWAY - das heißt anders gesagt (...)

mehr...

2009-06-09

Der Preis PHILIPS

PHILIPS, unser seit Jahren Empfänger, hat den besonderen Beitrag von Hanplast in die Herstellung von Fernsehgeräten von demselben Hersteller. Wir haben den Preis Design-In 2010 erhalten.